ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ โรงเรียนอนุบาลปัตตานีมีนโยบายในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามขอบข่ายและภารกิจ บริหารสถานศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถเทียบเคียงโรงเรียนที่เป็น มาตรฐานสากล แต่ความคาดหวังจะบรรลุผลได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ คำชี้แนะ และการส่งเสริมสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนด้วยดีตลอกมา

 
นายประจักษ์  ชูศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี