แนวปฏิบัติหน้าที่ครู/บุคลากรทางการศึกษา

1.การดูแลนักเรียนในการทำความเคารพ จะต้องรับการทำความเคารพของนักเรียนและจะต้องตักเตือนในกรณีที่นักเรียนละเลย
2.ดูแลการเดินแถว ไม่ว่าไปเรียนในชั่วโมงพิเศษหรือกิจกรรมใด ๆ  เน้นระเบียบแถว โดยจัดหานักเรียนจากสูงไปหาต่ำ เน้นแถวตอนเรียงหนึ่งและเดินชิดขวา เจอคุณครูในขณะเดินแถวไม่ต้องทำความเคารพหรือหยุดเดิน
3.กำชับนักเรียนให้พูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพ  มีหางเสียงทุกครั้ง
4.กำชับให้นักเรียนเดินขึ้นลงบันใด  โดยเดินชิดขวาทั้งขาขึ้นและขาลง ไม่วิ่งขึ้นลงบันไดและบนอาคารเรียน
5.ปฏิบัติหน้าที่เขตบริการ ด้วยความรับผิดชอบ
6.ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำเวร เวรกลางคืน เวรวันหยุด ด้วยความรับผิดชอบ ในกรณีไม่มาโรงเรียนควรแจ้งให้หัวหน้าทราบ และเมื่อพบปัญหาหัวหน้าเวรรีบรายงานผู้บริหารทราบ  
7.ครูประจำชั้น / ครูพิเศษทุกคน จะต้องมาเข้าแถวในตอนเช้า โดยทำหน้าที่ควบคุม ดูแล นักเรียนให้เกิดความเรียบร้อย รับฟังการอบรมของครูเวรประจำวัน และฝ่ายบริหารในกรณีสั่งการให้นักเรียนปฏิบัติ
8.กำชับนักเรียนทุกคน เมื่อพบคุณครูให้ทำความเคารพโดยการไหว้ทุกครั้ง และคุณครูควรแนะนำการทำความเคารพที่ถูกต้อง
9.กำชับนักเรียนทุกคน เมื่อพบผู้ใหญ่ที่เข้ามาในโรงเรียนให้ทำความเคารพโดยการไหว้ทุกครั้ง
10.กำชับนักเรียนทุกครั้งที่ขออนุญาตไปห้องน้ำ โดยเน้นการทำความสะอาดก่อนและหลังการใช้
11.แนะนำนักเรียนเรื่องการแต่งกายที่ถูกต้อง สะอาด เป็นระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละหรือเครื่องแบบลูกเสือ  - ยุวกาชาด ตลอดจนสุขภาพผม เล็บ ฟัน
12.ครูควรแต่งกายให้เหมาะสมกับความเป็นครูอนุบาลปัตตานี
13.ครูมาปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่กำหนด และกลับหลังจากเวลา 16.30 น. หรือ 17.00 น. แล้วแต่กรณี
14.การลา ครูควรปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการครู พ.ศ. 2535
15.การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในขณะปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามแนวทาง เรื่อง การขออนุญาตออกนอกเขตโรงเรียนอนุบาลปัตตานี
แนวปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  2โรงเรียนอนุบาลปัตตานี  
1.ครูเวรประจำวันมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  คือ เวลา  07.30 น. เป็นต้นไป
2.ครูที่ไม่ใช่ครูเวรประจำวันควรมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.50 น. 
3.ครูประจำชั้น เข้าประจำห้องเรียน ดูและนักเรียน  3 กลุ่ม  คือ  กลุ่มเวรประจำวัน กลุ่มข่าวและเหตุการณ์  และกลุ่มเขตบริการ
4.นักเรียนเคารพธงชาติเวลา 08.00 น. สัญญาณเพลงมาร์ช อนุบาลปัตตานี นักเรียนและครูเตรียมตัวเดินเข้าแถว  โดยยึดการเดินแถวเรียงหนึ่ง  มีครูประจำชั้นคอยดูแลความเรียบร้อย
5.นักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง(กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์  กล่าวคำปฏิญาณตน กิจกรรมน้องไหว้พี่  ร้องเพลงมารช์อนุบาลปัตตานี และเพลงสรรเสริญพระบารมี) โดยมีครูประจำชั้นยืนระหว่างแถว จากนั้นนักเรียนเดินกลับห้องเรียนเป็นแถวชิดขวา
6.นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเพื่อแสดงเคารพ ครูประจำชั้น(ตรวจสอบความเรียบร้อย การทำความเคารพ การดุแลสุขภาพผม เล็บ  ฟัน)
7.กิจกรรมการสอนข่าวและเหตุการณ์  ตามขบวนการ 6 ขั้นตอน  คือ  1) การหาข่าว    2) การกรองข่าว  3) การเสนอข่าว  4) อภิปรายซักถาม  5) การสรุป/วิเคราะห์  6) การประเมินผล   โดยมีครูผู้สอนเป็นที่ปรึกษาทุกขั้นตอน
8.เวลา  08.30 น.  ครูผู้สอนเข้าปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนตามที่ได้มอบหมาย โดยเตรียมการสอนล่วงหน้าและมีแผนการจัดการเรียนรู้  ลื่อการเรียนการสอน   ประกอบทุกครั้ง
9.ครูสอนพิเศษทุกคน  ทุกวิชา  ต้องไปรับนักเรียนตามเวลา  และส่งนักเรียนหลังจากสิ้นสุดชั่วโมงการเรียนการสอนโดยจัดแถวนักเรียนจากสูงมาต่ำ  แถวตอนเรียงหนึ่ง
10.การรับประทานอาหารกลางวัน ครูต้องดูแลนักเรียนในการรับประทานอาหารกลางวัน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นการรับประทานอาหารให้หมดถาดโดยปฏิบัติดั้งนี้  จัดกลุ่มบริการอาหารกลางวัน มีหน้าที่  1)  ตักอาหาร  2)  บริการ  3)  กล่าวนำบทพิจารณาอาหาร  4)  จัดเก็บถาด  อุปกรณ์บรรจุอาหาร และทำความสะอาด ขณะเดียวกัน  นักเรียนที่รอรับบริการต้องนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ  ต้องนำถาดอาหารมาเทเศษอาหารในกะละมังแห้ง – เปียก แยกช้อนส้อม
11.ครูแนะนำ/ตักเตียน  เรื่องมารยาทในการรับประทานอาหาร
12.ครูควรรับประทานอาหารหลังจากนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย
13.กิจกรรมก่อนเข้าเรียนช่วงบ่าย สัญญาเพลงมาร์ชอนุบาลปัตตานี  นักเรียนทุกคนเตรียมตัวเข้าแถวหน้าห้องเรียน โดยมีครูประจำชั้นคอยควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ยกเว้น  นักเรียนกลุ่มที่รับผิดชอบเขตบริการให้ลงมาปฏิบัติหน้าที่
14.ก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย  ครูควรแนะนำให้นักเรียนตั้งใจเรียนและรับผิดชอบงานที่ได้รับหมอบหมาย
15.โรงเรียนเลิกเรียน

15. 1   ระดับปฐมวัย เลิกเรียนเวลา   15.00 น. และครูประจำชั้นส่งนักเรียนที่ยังไม่กลับบ้านกับครูเวรประจำวันสายชั้นปฐมวัย เวลา 15.30 น.
15. 2  ระดับประถมศึกษา เลิกเวลา  15.30 น. ในกรณีที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากเวลา 15.30 น. ให้ขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียน

16. หลังจากเลิกเรียนควรจัดนักเรียน เป็น  3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มนักเรียนกลับบ้านโดยผู้ปกครองมารับ  (ให้อยู่ประจำอาคารนั้น   ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองมารับที่ห้อง) 
2. กลุ่มนักเรียนกลับบ้านโดยจุดรถเหมา  (หน้าสำนักงาน) 3) กลุ่มนักเรียนกลับบ้านโดยจุดเดินกลับ (หลังอาคาร 5)

17. กรณีมีการประชุมในวันที่เจ้าหน้าที่เวรประจำวันให้ปฏิบัติหน้าที่สักระยะ เพื่อดูความเรียบร้อยหรือประสานกับหัวหน้าเวร
18. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เวลา 15.20 น.
ข้อปฏิบัติสำหรับครูในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย   
ด้วยโรงเรียนอนุบาลปัตตานี  มีนักเรียนจำนวนมาก การเจ็บป่วยของนักเรียนจะมีอยู่ เป็นประจำ ฉะนั้นเพื่อให้การดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหติ ครูสามารถช่วยเหลือแก้ปัญหาได้ทันที่ จึงขอกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับครูไว้ดังนี้
๑.ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย ให้ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาที่สอนในชั่วโมงที่นักเรียนเจ็บป่วยเป็นผู้ดูแล  อาจให้ยาสามัญประจำบ้าน หรือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๒.หากนักเรียนเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องส่งห้องพยาบาล ให้ครูประจำชั้น ครูประจำวิชานำส่งห้องพยาบาล
๓.ในกรณีที่จำเป็นต้องนำส่งโรงพยาบาล ให้ดำเนินการต่อไปดังนี้
๓.๑รายงานให้ผู้บริหารทราบ
๓.๒หากครูพยาบาลไม่มีชั่วโมงสอน ให้ครูพยาบาลนำส่งโรงพยาบาล และหากครูพยาบาลมีชั่วโมงสอนให้ครูประจำชั้น หรือครูพิเศษที่ว่าง นำส่งโรงพยาบาล โดยใช้รถโรงเรียน หากรถโรงเรียนติดงาน ให้เหมารถไปโรงพยาบาล และให้เบิกค่าเหมารถจากโรงเรียนได้
๓.๓เมื่อนำส่งโรงพยาบาลแล้ว ให้ประสานผู้ปกครองทราบ