แนวปฏิบัติของครูประจำชั้น/ครูผู้สอน

๑.ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบนักเรียนในความรับผิดชอบให้ทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน และห้องอื่นๆ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมายก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ  
๒.ควบคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติและทำกิจกรรมอื่นๆ หน้าเสาธงตอนเช้า
๓.ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนทุกวันแล้วลงหลักฐานให้เป็นปัจจุบัน หากมีนักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน ๓ วันทำการ ให้รายงานผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่กำหนด
๔.ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ เมือพบว่ามีปัญหาให้ร่วมมือกับฝายแนะแนว ฝ่ายวิชาการ ผู้ปกครองนักเรียนและฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาทันที
๕.ให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดปี พร้อมทั้งมีการแก้ไขข้อบกพร่องให้เกิดการพัฒนาอย่างชัดเจน
๖.ต้องอบรมมารยาททั่วๆไป ให้กับนักเรียนประจำนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ
๗.ต้องกำชับ ดูแลให้นักเรียนดูแลความสะอาดร่างกายเครื่องแต่งกาย ห้องเรียน ทรัพย์สินอื่นๆ
๘.ควบคุมนักเรียนให้ทำกิจกรรมตอนกลางวันก่อนเข้าห้องเรียน และอบรมนักเรียนก่อนเลิกเรียนทุกวัน
๙.ดูแล ตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียนทุกคนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง หากพบว่านักเรียนมีปัญหาให้ช่วยเหลือ แก้ไขทันที พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ กรณีนักเรียนเกิด อุบัติเหตุในขณะอยู่โรงเรียน ให้ช่วยเหลือทันทีพร้อมรายงานให้ทราบจัดเตรียมการสอนล่วงหน้าและส่งให้ผู้บริหารตรวจสอบ
๑0.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะกระบวนการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการกลุ่มโดยยึดหลักสูตร คือ (ผู้จัดการ) ให้เกิดการเรียนรู้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้
๑๑.จัดทำข้อมูลความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน  ปพ.๕,  ปพ.๖ , ปพ.๙  สามารถตรวจสอบได้
๑๒.ต้องมีการประเมินผลนักเรียนก่อนเรียน ขณะเรียนและหลังเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน
๑๓.ใช้สื่อประกอบการสอนทุกครั้งตามความเหมาะสม
๑๔.จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมนักเรียนทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลพร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
๑๕.ร่วมมือและปฏิบัติงานอื่นๆ อย่างเต็มใจ เต็มความสามารถตามที่ได้รับมอบหมาย