เวลาการรับส่งนักเรียน

การส่งนักเรียนที่โรงเรียน
ไม่ควรเกินเวลา  ๐๗.๓๐น. ทุกชั้นเรียน

การรับนักเรียนกลับบ้าน
ชั้นอนุบาล ๑-๖  ตั้งแต่เวลา ๑๕.๑๕น. - ๑๖.๐๐น.
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๑๕น. - ๑๗.๐๐น.