รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ

1 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประเภทขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓
2 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประเภทขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๑
3 นักเรียนรางวัลพระราชทาน เด็กชาย วชิรกร   อาษาสุจริต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
4 โรงเรียนนำร่องโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ (โมเสคความดี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๓
5 ชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๓
6 โรงเรียนตัวอย่างการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๓
7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประเภทขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๓
8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประเภทขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๒
9 สถานศึกษาที่มีผลงานด้านจริยศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๒
10 ชนะเลิศการวาดภาพจินตนาการทางคณิตศาสตร์ ระดับประเทศในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เด็กชายสุรวิชญ  รามรังสฤษฏ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๒
11 ชนะเลิศการแข่งขันโครงการศรีพูนทรัพย์  เสริมสมองคณิตศาสตร์สู่โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  ๒๕๓๙
12 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา ประเภทขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๖
13 นักเรียนรางวัลพระราชทาน  เด็กหญิงเณริณี  ผดุงวงศ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๓๖
14 ชนะเลิศการแข่งขันโครงการรักภาษาไทย  เด็กหญิงเณริณี  ผดุงวงศ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ประจำปีการศึกษา  ๒๕๓๖
15 ชนะเลิศการแข่งขันโครงการเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษาเขตการศึกษา ๒ จังหวัดนครปฐม  เด็กหญิงพิมพิกา  ตันสุภสวัสดิกุลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๓๖
16 ชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเภทบุคคล  ระดับประเทศ ได้คะแนนสูงสุดของภาคใต้ จากสมาคมคณิตศาสตร์ แห่งประเทศไทย เด็กชายณัฐ  ตันสุภสวัสดิกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๓๖
17 ได้รับรางวัลที่ ๓ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  งานเกียรติยศครูสู่ดวงใจเด็ก ระดับประเทศ เด็กหญิงกัญญาดา  นิจจรัลกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๓๖
18 ชนะเลิศการแข่งขันโครงการศรีพูนทรัพย์ เสริมสมองคณิตศาสตร์สู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา ๒ จังหวัดนครปฐมเด็กหญิงสุนิสา  สะอะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๓๕
19 โรงเรียนดีเด่นประเภทโรงเรียนต้นแบบห้องสมุด  ระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา  ๒๕๓๕
20 โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา  ๒๕๓๕
21 โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา  ๒๕๓๔
22 ชนะเลิศโรงเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๓๑,๒๕๓๒,๒๕๓๓
23 นักเรียนรางวัลพระราชทาน เด็กชายชัยฤทธิ์  นาสมยนต์  ชั้นประถมศึกษาปีที่๖ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๓๓
24 นักเรียนรางวัลพระราชทาน เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ขวัญสนิท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๓๑
25 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา  ประเภทขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๘
26 ชนะเลิศโรงเรียนเสริมสร้างวินัยดีเด่น  ระดับเขตการศึกษา  ๒  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๒๗