ระเบียบว่าด้วยการไปกลับโรงเรียน

การส่งนักเรียนที่โรงเรียน ไม่ควรเกินเวลา  ๐๗.๓๐น. ทุกชั้นเรียน
นักเรียนเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง  เวลา ๐๘.๐๐ น.
เลิกเรียน   อนุบาล    ๑๕.๑๕ น.
ประถม    ๑๖.๑๕- ๑๗.๑๕ น.

นักเรียนทุกคนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลาเข้าแถว ๑๕ นาที ทั้งนี้เพราะนักเรียนจะได้มีเวลาปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนโรงเรียนเข้า เช่น การทำความสะอาดห้องเรียน รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดเขตบริการ เป็นต้น โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
๑.การรับนักเรียน
อนุบาล ผู้ปกครองต้องมีบัตรรับนักเรียนมาแสดงต่อครูประจำชั้นทุกครั้ง ในกรณีที่มีรถรับจ้างมารับ คนขับต้องนำบัตรมาแสดงต่อครูประจำชั้นเมื่อมารับนักเรียนทุกครั้ง
ประถมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
•จุดผู้ปกครองมารับ  ผู้ปกครองต้องมีบัตรยื่นรับนักเรียนต่อเวรครู เพื่อรับนักเรียนกลับ
•จุดรถเหมา นักเรียนต้องเข้าแถวตามสายรถเหมาของตนให้เรียบร้อย เพื่อรอคนขับมารับพร้อมกัน
•จุดเดินกลับ นักเรียนต้องเดินเข้าแถวเรียงหนึ่งทั้งไปและกลับโรงเรียนพร้อมกันโดยมีรองหัวหน้าแถวเดินถือธงนำหน้า หัวหน้าแถวเดินหลังสุดเพื่อดูแลความเรียบร้อยของสมาชิกในแถว

๒.เมื่อมาถึงโรงเรียนและก่อนกลับบ้าน นักเรียนต้องทำความเคารพครูทุกท่านด้วยการไหว้
กรณีที่นักเรียนมาสาย นักเรียนจะต้องเข้าแถวพิเศษที่จักไว้ใกล้ประตูทางเข้าโรงเรียน นักเรียนที่มาสายบ่อย ๆ ต้องได้รับการอบรมหรือทำโทษจากครู หรือคณะกรรมการนักเรียน นักเรียนควรระลึกเสมอว่าการมาโรงเรียนให้ทันเวลา เป็นการฝึกนิสัยที่ดี การไม่ตรงต่อเวลา จะทำให้ผู้อื่นไม่เชื่อถือต่อไปภายหน้า
การรับนักเรียนกลับบ้านไม่ควรเกินเวลา ๑๗.๑๕ น. (หากไม่มารับตามเวลาดังกล่าวโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ ) โดยเฉพาะชั้นอนุบาลไม่ควรรับกลับบ้านเกินเวลา ๑๖.๐๐ น.และใช้บัตรรับนักเรียนทุกครั้งที่มีรับนักเรียน