ระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆของนักเรียน

ข้อปฏิบัติในการรับประทานอาหาร

1.อาหารว่าง อาหารว่างเช้าจะมีนักการนำไปแจกตามห้องเรียนและแจกให้รับประทาน

เวลา 10.00 น. อาหารว่างบ่าย จะมีนักการนำไปแจกตามห้องเรียนให้เวรประจำวันรับ

ผิดชอบบริการแก่สมาชิก

2.อาหารกลางวัน จัดให้นักเรียนรับประทานในห้องเรียน ผู้มีหน้าที่เป็นเวรจะต้อง

จัดเตรียมถาด ช้อน- ส้อม ให้เรียบร้อย  ส่วนอาหารนั้นนักการจะเตรียมไว้ก่อนเวลา 11.40 น.

เวลา 11.50น. ผู้มีหน้าที่เป็นเวรประจำวันออกมาเตรียมอาหารใส่ถาด และนำไปบริการแก่

สมาชิก ในห้องและรับประทานอาหารได้เมื่อทุกคนพร้อม หัวหน้าจึงสั่งให้รับประทานได้

พร้อมกันตามตกลง กันไว้ (คือ โต๊ะของตนเอง)

3.ข้อตกลงในการรับประทานอาหาร

•ไม่ทำอาหารหกเลอะเทอะ ไม่คุยกัน ไม่เคาะช้อน –ส้อมในขณะรับประทานอาหาร

•เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน ไม่มูมมาม รับประทานอาหารด้วยความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

•รับประทานอาหารให้หมดถาดเมื่อยังไม่อิ่มให้แจ้งครูหรือผู้เป็นเวรเติมให้อีก

•มื่อมีผู้รับประทานอาหารเหลือไม่รักษามารยาทในการรับประทานอาหารให้รายงาน

ต่อครูประจำชั้นเพื่อกำหนดโทษต่อไป

•เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ให้นำถาดและช้อนส้อมเก็บรวมกันอย่างเรียบร้อย

คนงานภารโรงจะมาเก็บโรงเรียนจัดหา อาหารให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่

นักเรียนควรรับประทานให้หมดไม่เหลือทิ้งเป็นเศษอาหาร พึงระลึกเสมอว่า มารยาทในโต๊ะอาหาร

เป็นสิ่งที่จำเป็นนักเรียนควรฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้ เพราะเป็นกิริยาเป็นเครื่องส่อให้เห็นสกุลของนักเรียน

ได้ชัดที่สุดทั้งนี้อยู่ในความควบคุมของครูประจำชั้น

•เข้าแถวรับบริการอาหารอย่างมีระเบียบ

ระเบียบการรักษาความสะอาดโรงเรียน

1.ต้องรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

2.ไม่บ้วนน้ำลาย ไม่ทิ้งเศษกระดาษ วัสดุใดที่ทำให้รกหรือสกปรกพื้นห้องเรียน ระเบียง กันสาด

บริเวณทั่วไปของโรงเรียนต้องทิ้งขยะที่ทางโรงเรียนจัดไว้

3.เมื่อพบเศษกระดาษหรือเศษวัสดุใดที่สกปรก ควรเก็บไปทิ้งถังขยะ

4.นักเรียนต้องทำหน้าที่เวรรักษาความสะอาดห้องเรียน หรือเขตบริการที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

5.ต้องรักษาโต๊ะ – เก้าอี้ให้สะอาด ไม่ขีดเขียนลงบนโต๊ะ- เก้าอี้

6.เมื่อดื่มนม ขนมแล้วต้องทิ้งถุงนมหรือห่อขนมลงในที่ทิ้งขยะ การตัดถุงนมไม่ควรตัดให้ขาด

และควรตัดที่ถังรองรับขยะเพราะเมื่อมุมถุงนมขาด จะตกในที่ถังขยะพอดี

7.นักเรียนทุกคนต้องจำละท่องให้ขึ้นใจเสมอว่า “โรงเรียนจะสะอาดต้องเริ่มที่ตัวนักเรียนก่อน”

และพึงสังวรว่า“ความสะอาดเป็นเครื่องวัดความเจริญของคน”

8.คณะกรรมการนักเรียนจะประเมินการรักษาความสะอาดเขตบริการของแต่ละชั้นทุกวัน

และมีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น

ระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนเมื่อมีอาการเจ็บป่วย

ห้องพยาบาล โรงเรียนจัดห้องพยาบาลสำหรับนักเรียนไว้  โดยครูอนามัยของโรงเรียน

เป็นผู้ควบคุมและดูแลการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  เมื่อนักเรียนเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอย่างกะทันหัน

การเกิดอุบัติเหตุโรงเรียนจะรักษาพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้น หากเจ็บป่วยมาก

ทางโรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครองทราบและนำส่งโรงพยาบาล

ข้อควรปฏิบัติ

เมื่อรู้ตัวว่าเกิดการเจ็บป่วยต้องแจ้งครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาทราบทันที

และขออนุญาตติดต่อครูอนามัยโรงเรียนเพื่อขอยาหรือทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน

1.ต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนตามตารางเรียนให้พร้อมกันในแต่ละวัน

2.ขณะเรียนหนังสือ ต้องนั่งตัวตรงไม่ฟุบกับโต๊ะเขียนหนังสือ เขียนหนังสือด้วยตัวบรรจง

และสะอาดถูกต้อง

3.ตั้งใจฟังคำอธิบาย ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ตามที่ครูมอบหมายให้

4.ไม่ส่งเสียงอึกทึกและดังเกินควรในห้องเรียน เพราะเป็นการรบกวนสมาธิของคนอื่น

5.เมื่อไม่เข้าใจบทเรียนใด ให้ไต่ถามครูผู้สอนให้ท่านอธิบายให้ใหม่ ไม่ควรปล่อยให้ผ่านไป

เพราะจะทำให้เกิดปัญหาในบทเรียนต่อไป

6.ต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและต้องส่งงานให้ทันตามกำหนด

7.ต้องทบทวนฝึกทักษะวิชาต่าง ๆ อยู่เสมอ

8.รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่นอ่านหนังสือ ท่องคำกลอน เล่นเกมฝึกสมอง เป็นต้น

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนเมื่ออยู่โรงเรียน

1.เมื่อมาถึงโรงเรียน นักเรียนแสดงความเคารพคุณครูด้วยการไหว้

2.การเดินในบริเวณโรงเรียนซึ่งไม่มีทางแยกประเภทเป็นทางรถและทางเท้าให้เดินชิดขวา

เป็นการฝึกเดินตามกฎจราจร

3.นักเรียนรุ่นน้องต้องเคารพเชื่อฟังรุ่นพี่ นักเรียนรุ่นพี่ต้องมีน้ำใจโอบออ้มอารีช่วยเหลือนักเรียน

รุ่นน้องและเป็นตัวอย่างที่ดี แก่น้อง ๆ

4.การพูด ต้องกล่าวด้วยถ้อยคำไพเราะ ไม่พูดคำหยาบ ไม่ส่งเสียงดัง

5.เมื่อมาถึงโรงเรียนตอนเช้า ต้องจัดเตรียมส่งงานตามที่ครูมอบหมาย จัดอุปกรณ์การเรียนไว้

ล่วงหน้าให้เรียบร้อย

6.เมื่อนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนอีก

7.โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมใส่เครื่องประดับและของมีค่า นำของเล่นของใช้ราคาแพงมา

โรงเรียน รวมทั้งไม่นำเงินมาโรงเรียนเกินความจำเป็น

8.กรณีกระทำสมบัติหาย  เมื่อไต่สวนแล้วเหตุเกิดจากความประมาท นักเรียนจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย

9.การเข้าแถวเคารพธงชาติ การเข้าแถวก่อนเข้าห้องเรียน การเข้าแถวเพื่อไปเรียนตามห้องเรียนพิเศษ

นักเรียนพึงระลึกเสมอว่า การเข้าแถวเป็นการแสดงถึงความมีระเบียบวินัย

10.การเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นหน้าที่สำคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติจึงควรเตรียมตัวเข้าแถวในตอนเช้า

โดยฟังสัญญาณจากเพลงมาร์ชอนุบาลปัตตานี  ให้ทุกคนทำธุระส่วนตัวให้เสร็จสิ้นเช่น ล้างมือ เข้าห้องน้ำ

ดื่มน้ำ แล้วรีบไปเข้าแถวหน้าอาคารเรียนเพื่อเตรียมตัวเดินไปทำกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนแดนแถวเข้าห้องเรียนด้วยความเป็นระเบียบและทำความเคารพครูประจำชั้นก่อน เข้าห้องเรียน

ระเบียบการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนออกนอกห้องเรียน การลา

1.การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

จะอนุญาตในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นและจะต้องมีผู้ปกครองมารับโดยขออนุญาต จากครูประจำชั้น

และผู้อำนวยการโรงเรียนโดยลงชื่อในสมุดบันทึกการขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน

2.การออกนอกห้องเรียน

ให้นักเรียนขออนุญาตต่อครูผู้สอนกรณีที่มีความจำเป็นจะออกนอกห้องหรือหัวหน้าชั้น(ในกรณีที่ไม่มีครูอยู่ในห้อง)

ขออนุญาตออก นอกห้องเรียนครั้งละไม่เกิน 2 คน เมื่อกลับมาแล้วคนต่อไปจึงจะออกไปได้

3.การลา

นักเรียนจะหยุดเรียนด้วยเหตุใดก็ตามจะต้องมีจดหมายลาครูของนักเรียน โดยมีคำรับรอง

ของผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบหรือผู้ปกครองแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ก็ได้

ระเบียบว่าด้วยการแสดงความเคารพ

การแสดงความเคารพเป็นการแสดงออกของผู้ได้รับการศึกษาและเป็นผู้มีวัฒนธรรม

ดังนั้น นักเรียนควรปฏิบัติดังนี้

1.ต้องแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ทุกคนทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

2.เมื่อนักเรียนนั่งหรือยืนอยู่ ครูผ่านมาในระยะใกล้พอสมควรให้แสดงความเคารพโดยการยืนตรง

3.เมื่อเดินสวนทางกับครูให้แสดงความเคารพด้วยการยืนตรง เมื่อครูเดินผ่านไปแล้วจึงเดินผ่านไป

4.เมื่อเดินตามหลังครูไม่ควรเดินขึ้นหน้า หากจำเป็นให้ขออนุญาตก่อนแล้วเดินขึ้นไปทางขวา

5.เมื่อนักเรียนเข้าไปหาครู ให้ยืนตรงในระยะห่างพอสมควรแล้วจึงทำความเคารพ หากครูนั่งอยู่

ให้นักเรียนคุกเข่า

เมื่อจะกลับให้ทำความเคารพอีกครั้ง

6.เมื่อพูดกับครูต้องใช้ภาษากลาง

7.เมื่อพบครูภายนอกโรงเรียน พึงทำความเคารพด้วยการไหว้และกล่าวคำ สวัสดี

8.เมื่อมีผู้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้นักเรียนปฏิบัติเช่นเดียวกับปฏิบัติต่อครู

9.ลูกเสือ – ยุวกาชาดให้แสดงความเคารพตามแบบและระเบียบของลูกเสือ

ลักษณะความประพฤติไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ทางโรงเรียนจึงมีมาตรการ

ในการแก้ไขความประพฤติ  ไม่เหมาะสมของนักเรียน ตามลักษณะดังนี้

1.การลักทรัพย์

2.การทำร้ายร่างกาย

3.พกพาอาวุธมาโรงเรียน

4.เล่นการพนัน

5.ทำลายทรัพย์สินส่วนรวมโดยเจตนา

6.เสพสุรา เครื่องดองของเมา หรือยาเสพติด

7.แสดงกิริยาวาจา ลบหลู่ดูหมิ่นครูบาอาจารย์อย่างร้ายแรง

8.แสดงตนเป็นนักเลงอันธพาล

9.ขัดคำสั่งทางโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบวินัย

10.กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคี