ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวรวีร์  หมิเหร็น นักเรียนโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ได้รับคัดเลือกเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒธนธรรม          ณ ประเทศอังกฤษ