งานแห่โล่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปี 2558