ปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี  ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย

ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  ๒๕๔๖

มีโครงสร้าง  ดังนี้