ทำเนียบผู้บริหาร

๑.  นางบุญพา             ศุขไพบูลย์                  (พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๗)

๒.  นางวนิดา              เพชรมาตย์                 (พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๑๘)

๓.  นางนิศานาถ          เศวตสุด                     (พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๗)

๔.  นางสาวทัศนีย์         คุณเวช                      (พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๒๙)

๕.  นางสาวลีลา           สุวรรณนิมิตรร             (พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๔๐)

๖.  นายณรงค์             รัชนีกร                     (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑)

๗.  นายธำรง              ปลื้มสำราญ                (พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๔)

๘.  นางสาวลีลา           สุวรรณนิมิตรร             (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๐)

๙.  นายพงษ์ชัย            ทองอ่อน                    (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒)

๑๐. นายชณัฐ              พรหมศรี                    (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖)

๑๑. นางสาวพุมเรียง      อรุณเรือง                   (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗)

๑๒. นายประจักษ์         ชูศรี                          (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน)