ครูและบุคลากรในโรงเรียน

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ  

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ

-

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ

-

ครู

ชำนาญการพิเศษ(คศ.๓)

๑๐

๑๒

ชำนาญการ (คศ.๒)

๒๖

๓๐

ครู (คศ.๑)

๑๒

๑๔

ครูผู้ช่วย

-

-

พนักงานราชการ

-

๑๒

๑๔

ครูอัตราจ้าง

-

๑๐

๑๒

ธุรการ

-

ลูกจ้าง

-

๒๖

๓๓

รวมทั้งสิ้น

๒๑

๑๐๐

๑๒๑