คณะผู้บริหาร

- นายประจักษ์  ชูศรี   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

- นางสมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับผิดชอบฝ่ายงานบริหารวิชาการและฝ่ายงานบริหารงบประมาณ                                                                                                                                                                              - นางศุภผล  จุลละนันทน์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับผิดชอบฝ่ายงานบริหารทั่วไปและฝ่ายงานบริหารงานบุคคล