คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.      นายกล่อม             ยังอภัยย์          ผู้ทรงคุณวุฒิ                ประธานกรรมการสถานศึกษา

๒.      นายมาโนชญ์          อโศกนันท์        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

๓.      นายนคร               สาแล             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

๔.      นายอดิลัน             อาลีอิสเฮาะ      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

๕.      นางสุนีย์               หังสพฤกษ์        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

๖.      นายธีรวัฒน์           ละเอียด           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

๗.      นางสาวลีลา           สุวรรณนิมิตร     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

๘.      นางอนงค์              คารวนันทน์      ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ

๙.      นายบันเทิง            ล่องจันทร์        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            กรรมการ

๑๐.  พระครูสังฆรักษ์ณัฐวุฒิ                   ผู้แทนองค์กรศาสนา                          กรรมการ

๑๑.  นายแวดือราแม       มะมิงจิ            ผู้แทนองค์กรศาสนา                          กรรมการ

๑๒.  นางจารินี              งามขจรวิวัฒน์    ผู้แทนผู้ปกครอง                              กรรมการ

๑๓.  นายบุญสม            ทองศรีพราย     ผู้แทนชุมชน                                  กรรมการ

๑๔.  นางสาวกันติยา       สนธิเมือง         ผู้แทนครู                                      กรรมการ

๑๕.  นายประจักษ์          ชูศรี     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี     กรรมการและเลขานุการ