บทบาทหน้าที่หัวหน้าสายชั้น

๑. ประสานงานระหว่างครูประจำชั้นในสาย
๒. รับนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้บริหาร และแจ้งให้ครูประจำชั้นในสายชั้นทราบ
๓. ควบคุม ดูแล การเรียน การสอนของครูให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
๔. จัดโครงการสอนซ่อมเสริมในสายชั้น
๕. เสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ด้วยการเรียนการสอน ต่อฝ่ายวิชาการและผู้บริหารโรงเรียน
๖. ร่วมมือกับฝ่ายงานทั้ง ๔ ฝ่าย ควบคุม ดูแลความประพฤตินักเรียนที่รับผิดชอบ
๗. นิเทศภายในสายชั้น
๘. เป็นวิทยากรหรือจัดหาผู้ที่มีผีมือมาช่วยงานปรับปรุงโรงเรียน
๙. สาธิตการเป็นตัวอย่างแก่ครูในโรงเรียน
๑0. บันทึกผลการนิเทศไว้เป็นหลักฐาน