จุดรับ-ส่งนักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  อาคาร ๔ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  อาคาร ๔
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  โรงอาหาร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  อาคาร ๒ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ อาคาร ๓ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงอาหาร
จุดเดินกลับ หลังอาคาร ๕
จุดรถเหมา หน้าอาคาร๖