สีประจำโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

“ น้ำเงิน - ชมพู ”

สีชมพู หมายถึง  ความรัก  ความอ่อนโยน  ความเมตตา  ความเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์

สีน้ำเงิน หมายถึง ความหนักแน่น  ความมั่นคง  ความเด็ดเดี่ยว  ความมีศักยภาพ

ต้นไม้ประจำโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

 

ความหมายของต้นหางนกยูง เปรียบเทียบได้กับความอดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ

และความเจริญรุ่งเรืองกับการศึกษา นั่นหมายความว่านักเรียนต้องมีความอดทนเพียร พยายาม

มุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวัง เมื่อถึงเดือนมีนาคม-เมษายน

ดอกหางนกยูงจะเบ่งบานอย่างสวยงาม นั่นเป็นสัญลักษณ์ของการจบการ ศึกษาของ นักเรียนใน

ช่วงเดือนมีนาคมทุกปี