สัญลักษณ์โรงเรียน

ดอกบัว หมายถึง  สัญลักษณ์แห่งปัญญา เปรียบเหมือนเยาวชนที่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกับดอกบัวที่ได้รับแสงแดด  ค่อย ๆ เบ่งบาน

 หมายถึง  ชื่อโรงเรียนอนุบาล

 

อัตลักษณ์

 

            ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย