ปรัชญาของโรงเรียน

“ การศึกษา คือ ความรู้ คู่คุณธรรม ”

การศึกษา หมายถึง การเรียนรู้โดยการฝึกทักษะและประสบการณ์ให้เกิด

การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

ความรู้ หมายถึง  ความสามารถความเข้าใจที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติและ

สั่งสมประสบการณ์จากสิ่งรอบตัว

คุณธรรม หมายถึง  คุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อตนเองและสังคม