นโยบายโรงเรียน

๑.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒.ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคมสติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม

๔.ส่งเสริมการผลิตและการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย พร้อมการจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้

๕.พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีความสุข

๖.พัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

๗.พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามประเมินผลโดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือ

๘.ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านสถานที่ บริเวณและสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

๙.ส่งเสริม พัฒนาและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑๐.ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่สะอาดและแข็งแรง ปราศจากสารเสพติด

๑๑.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมประชาธิปไตย ด้านคารวะธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม  และความเป็นผู้นำ ผู้ตาม

๑๒.ส่งเสริมและจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กีฬา ศิลปะและดนตรีให้มีมาตรฐาน

๑๓.สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษ