คำขวัญโรงเรียน

"โรงเรียนดี นักเรียนเด่น เน้นจริยธรรม ”

โรงเรียนดี หมายถึง โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและมีทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้

มีการพัฒนาให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โรงเรียนมีภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดี

ต่อชุมชน  ชุมชนมีมุมมองและทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน

นักเรียนเด่น หมายถึง ผู้เรียนมีความประพฤติดี  มีทักษะความเป็นเลิศด้านวิชาการ

จนเป็น ที่ยอมรับและยกย่องจากสังคม และสามารถศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียง

เน้นจริยธรรม หมายถึง ผู้เรียนใฝ่ศึกษาและปฏิบัติตนเป็นผู้อ่อนน้อมและสุภาพ

มีกริยามารยาทที่ดีงามเหมาะสมกับความเป็นไทย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วม

กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข

อัตลักษณ์โรงเรียน

ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย