ประวัติโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ก่อสร้างเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับงบประมาณ จากกระทรวงศึกษาธิการเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท             (เงินสี่แสนบาทถ้วน) แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม           พ.ศ. ๒๕๑๐ จังหวัดได้อนุมัติให้ เปิดรับนักเรียนเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๑ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๔๕ คน โดยมีนายอภัย จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดป้ายและเยี่ยมเยียนโรงเรียนเป็นปฐมฤกษ์ มีนางบุญพา ศุขไพบูลย์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 

ปีการศึกษา ๒๕๑๑ มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน มีนักเรียน ๔๕ คน ครู ๓ คนภารโรง ๒ คน และได้ขยายชั้นเรียน      ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ขณะนั้น สังกัดกองการศึกษาพิเศษ     กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา ๒๕๑๗ นางวนิดา เพชรมาตย์ รักษาการตำแหน่งครูใหญ่และขยายชั้นเรียน   ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖

ปีการศึกษา ๒๕๑๘ นางนิศานาถ  เศวตสุด ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ระดับ ๔ และ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี                   ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๘

ปีการศึกษา ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก ๑/๒ ไร่ และได้รับบริจาคจากนายนิอุมา ระเด่นอาหมัด ๑๖๐ ตารางวา รวมทั้งสิ้น           ๓๖๐ ตารางวา

ปีการศึกษา ๒๕๒๑ โอนมาสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา ๒๕๒๒ โรงเรียนได้ปรับปรุงขยายปริมาณงานของผู้บริหารสถานศึกษาจากตำแหน่งครูใหญ่เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่           

ปีการศึกษา ๒๕๒๓ โอนมาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม                  พ.ศ. ๒๕๒๓

     - นางอรพินท์ สุขอนันต์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

     - ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๕๐๔ ครึ่งหลัง ๘ ห้องเรียน เป็นเงิน  ๑,๙๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ปีการศึกษา ๒๕๒๔ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองปัตตานี ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานกลุ่มโรงเรียน “กลุ่มสะบารัง” โดยมีโรงเรียนประถมศึกษา           ในสังกัด ๗ โรงเรียน คืออนุบาลปัตตานี  บ้านสะบารัง  บ้านรูสะมิแล  บ้านกือยา  บ้านบางปลาหมอ บ้านกอแลบีเละ และบ้านงาแม่

- นางอรพินท์ สุขอนันต์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๒๔

ปีการศึกษา ๒๕๒๖ นางสาวลีลา สุวรรณนิมิตร ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับ ๕  ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๖

-ได้มีการประชุมเพื่อขออนุญาตจัดตั้ง“สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลปัตตานี”         เมื่อวันที่ ๙ และ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๖ โดยมีผู้ริเริ่ม ๕ คน คือ นางวารุณี มุตตาหารัช  นายเจริญ จันทอิสระ  นางสาวนิศานาถ เศวตสุด  พ.ต.เฐียร  แก้วนิตย์ และนายน้ำ สุขอนันต์

- ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ ๒๐๓/๒๖ เป็นเงิน ๒๖๙,๙๐๐ บาท       (สองแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ปีการศึกษา ๒๕๒๗ จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลปัตตานี โดยมี      นายเจริญ จันทอิสระ เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก และนางนิศานาถ เศวตสุด เป็นเลขาธิการ

- นางนิศานาถ เศวตสุต อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช“ณ นครอุทิศ” จังหวัดนครศรีธรรมราช

- นางสาวทัศนีย์  คุณเวช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลามาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

ปีการศึกษา ๒๕๒๘ นางสาวลีลา สุวรรณนิมิตร ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี  ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๘

- นางวรรณี แก้วขาว ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับ ๕ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๘

- ก่อสร้างอาคารคหกรรมด้วยเงินอาหารกลางวันเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปีการศึกษา ๒๕๒๙ นางสาวทัศนีย์ คุณเวช อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนครจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

- ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.๒/๒๘ อาคาร ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน                เป็นเงิน  ๒,๕๕๖,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

- นางอรพินท์ สุขอนันต์ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๖ เมื่อวันที่       ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙

- นางสาวทัศนีย์ คุณเวช อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

- นางวรรณี แก้วขาว ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานีระดับ ๕

- นางสาวลีลา  สุวรรณนิมิตรร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

ปีการศึกษา ๒๕๓๐ นางสาวลีลา  สุวรรณนิมิตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ ๗

ปีการศึกษา ๒๕๓๑ นายบุญสม ทองศรีพราย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ระดับ ๕

ปีการศึกษา ๒๕๓๒ นางวรรณี แก้วขาวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๖

ปีการศึกษา ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช. ๒๐๕/๒๖ เป็นเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปีการศึกษา ๒๕๓๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.๒/๒๘ อาคาร ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียน เป็นเงิน ๒,๕๖๒,๓๐๐ บาท           (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

- นางวรรณี แก้วขาวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔

- น.ส.ลีลา สุวรรณนิมิตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘  ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

- นางอรพินท์  สุขอนันต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๗

- นายบุญสม  ทองศรีพราย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ปีการศึกษา ๒๕๓๖ ได้รับบริจาคเงินจากมูลนิธิเทพปูชนียสถาน(เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) ก่อสร้างศาลาสราญใจ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เงินสองแสนบาทถ้วน)

-นายบุญสม ทองศรีพราย ได้รับการแต่งตั้งเป็นเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ ๗ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖

ปีการศึกษา ๒๕๔๐ นางสาวลีลา สุวรรณนิมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานีย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบารัง ระดับ ๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐

- นายณรงค์ รัชนีกร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบารังย้ายมาดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ระดับ ๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐

ปีการศึกษา ๒๕๔๑ นายณรงค์ รัชนีกร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี เกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑

- นายธำรง ปลื้มสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปัตตานี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ระดับ ๘ โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน๓คน รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย ดังนี้

๑. นางอรพินท์  สุขอนันต์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ระดับ ๗ งานฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการ และงานฝ่ายบุคลากร

๒. นางวรรณี แก้วขาว  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ระดับ ๗ ฝ่ายธุรการ รับผิดชอบงานฝ่ายธุรการ การเงิน และงานฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

๓. นายบุญสม  ทองศรีพรายผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ระดับ ๗ รับผิดชอบ        งานฝ่ายกิจการนักเรียนและงานฝ่ายอาคารสถานที่

- ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติม อาคาร แบบสปช.๒/๒๘ อาคาร ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียน เป็นเงิน ๓,๐๖๒,๔๐๐ บาท (สามล้านหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ปีการศึกษา ๒๕๔๓  มีนักเรียน ๑,๖๐๔ คน ครู ๕๕ คน นักการภารโรง ๖ คน เปิดทำการสอน   ๔๐ ห้องเรียน ระดับอนุบาล ๑๐ ห้องเรียนระดับประถม ๓๐ ห้องเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๔๔ นายธำรง ปลื้มสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

- นางอรพินท์ สุขอนันต์ผู้ ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ ๗ เข้าสู่โครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต (เกษียณอายุราชการ) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

- นางสาวลีลา สุวรรณนิมิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบารัง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘

- ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.๒/๒๘ อาคาร ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียน เป็นเงิน๓,๑๐๒,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)

ปีการศึกษา ๒๕๔๕ มีนักเรียน ๑,๖๒๐ คนครู ๕๕ คนนักการภารโรง ๔ คน เปิดสอน  ๔๐ ห้องเรียน ระดับอนุบาล ๑๐ ห้องเรียนระดับประถม ๓๐ ห้องเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๔๖ มีนักเรียน ๑,๖๕๘ คน ครู ๕๕ คน นักการภารโรง ๔ คน เปิดสอน ๔๐ ห้องเรียน ระดับอนุบาล ๑๐ ห้องเรียน ระดับประถม ๓๐ ห้องเรียน

- โอนจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

- นางสาวลีลา สุวรรณนิมิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลปัตตานี

- นางวรรณี แก้วขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๗ และนายบุญสม ทองศรีพราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๗

- ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ นางสาวลีลา  สุวรรณนิมิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘ เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

- นางวรรณี แก้วขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๗ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

- นายบุญสม ทองศรีพราย รองผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ ๗

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ นายพงษ์ชัย ทองอ่อน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน ๒ คน ได้แก่ นางวรรณี  แก้วขาว และนายบุญสม ทองศรีพราย ซึ่งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑.      นางวรรณี แก้วขาว รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคล

๒.      นายบุญสม ทองศรีพราย รับผิดชอบงานบริหารวิชาการและบริหารงานทั่วไป 

- นางวรรณี แก้วขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณอายุราชการ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ นายพงษ์ชัย ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหาด ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา   ตั้งแต่วันที่ ๑๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ นายชณัฐ พรหมศรี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเมืองปัตตานี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานีวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- นายบุญสม ทองศรีพราย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

- นายสมมาตร ขวัญเจริญ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองปัตตานี ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี  ตั้งแต่วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

- นางสาวเกศกนก โลหะวิจารณ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะรัง ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นายชณัฐ พรหมศรี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี     ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคมพ.ศ. ๒๕๕๓ 

- นายบุญสม ทองศรีพราย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับผิดชอบกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

- นายสมมาตร ขวัญเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป

- นางสาวเกศกนก โลหะวิจารณ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นายชณัฐ พรหมศรี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

- นายบุญสม ทองศรีพราย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับผิดชอบกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

- นายสมมาตร ขวัญเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป

- นางสาวเกศกนกโลหะวิจารณ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

- นายบุญสม ทองศรีพราย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานีลาออกจากราชการเมื่อวันที่   ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

- นายชณัฐ พรหมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่   ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

- นายสมมาตร ขวัญเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลปัตตานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานบริหารทั่วไป

- นางพุมเรียง  อรุณเรือง  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดมุจลินทร์ทวาปีวิหาร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานีตั้งแต่วันที่  ๘ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

- นางสาวเกศกนก  โลหะวิจารณ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับผิดชอบกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

- นางสมบูรณ์ภัควัชร  สิทธิฤทธิ์กวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนรัก ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

- นางสาวพุมเรียง  อรุณเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

- นายสมมาตร ขวัญเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม       พ.ศ. ๒๕๕๗ รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานบริหารทั่วไป

- นายประจักษ์  ชูศรี   ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองปัตตานี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานีตั้งแต่วันที่  ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

- นางสาวเกศกนก  โลหะวิจารณ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับผิดชอบกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

- นายประจักษ์  ชูศรี   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานีตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน

- นายสมมาตร ขวัญเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

- นางสาวเกศกนก โลหะวิจารณ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานีย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระราชดำริ(ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

- นางสมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ตั้งแต่วันที่ ๔  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงปัจจุบัน

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

- นายประจักษ์  ชูศรี   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

- นางสมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับผิดชอบฝ่ายงานบริหารวิชาการและฝ่ายงานบริหารงบประมาณ

- นางศุภผล  จุลละนันทน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปัตตานี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับผิดชอบฝ่ายงานบริหารทั่วไปและฝ่ายงานบริหารงานบุคคล