ประกาศโรงเรียนอนุบาลขอเลื่อนการรับระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป) และ ปพ. ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนทุกระดับชั้นไปก่อน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

(โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม)