ระเบียบโรงเรียนอนุบาลปัตตานี วัดนพวงศาราม

ว่าด้วยการควบคุมและดูแลความประพฤติ การลงโทษ

และการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ.2561