ประกาศโรงเรียนอนุบาลปัตตานีรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ MEP              ปีการศึกษา  ๒๕๖๑