ขอบข่ายงานตามโครงสร้าง

กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนอนุบาลปัตตานี
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี
นางหัสสน๊ะ บูสะมัญ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
เลขานุการ   นางสาวนิตอนงค์   คงฤิทธิ์

ภาระงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มวางแผนอัตรากำลัง  

-งานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง  
-การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
-การลาทุกประเภท   

กลุ่มสร้างเสริมประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัติราชการและขวัญกำลังใจ  นางหัสสน๊ะ    บูสะมัญ

-งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการและขวัญกำลังใจ (นางหัสสน๊ะ  บูสะมัญ)
-งานวินัยและการรักษาวินัย (นายณัฐวุฒิ  เนาวสินธ์)
-การส่งเสริมและการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
-งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ   (นายสุชิน  พรหมทอง)
-งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ (นายสุชิน พรหมทอง)

กลุ่มพัฒนาบุคลากร  นางนิรามัย  แป้นมี
-งานพัฒนาบุคลากร  (นางนิรามัย  แป้นมี)
-งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากร  
-งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   (นางสาวนิตอนงค์  คงฤทธิ์)
-การจัดระบบและการจัดทำ    ทะเบียนประวัติ    


กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
  รองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่ม  นางวิยะดา  พรหมทอง
เลขานุการ     นางปวีณา  บุตถาวร
ผู้ช่วยเลขานุการ  นางสาวน้ำทิพย์  เอมวัฒน์

ภาระงานที่รับผิดชอบ
-งานนิเทศติดตามผลการศึกษา  
-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (นางวิยะดา  พรหมทอง)
-งานกิจการนักเรียน (นายสุชิน  พรหมทอง)
-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (นางเตือนใจ  จันทร์ไสย์)
-งานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นางศุภผล  จุลละนันทน์)
-งานทะเบียนวัดผลและประเมินผลฯ    (นางนิรามัย  แป้นมี)
-งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ (นางปวีณา  บุตถาวร)
-งานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (นางปวีณา  บุตถาวร)
-งานห้องสมุด  (นางสาวนูรีซาน  ประสิทธิ์ชัยวุฒิ)
-งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (นางสาวรัชนก  พงษ์กาบ)
-งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา  (นางสาวผุสดี  บิลปะปูน)
-งานบริการอินเทอร์เน็ต 


กลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี
นางรัตนา    ทองสีนุช  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวนราพร   รัตนเรืองสี  เลขานุการ

ภาระงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

-งานแผนงานและงบประมาณ   นางรัตนา   ทองสีนุช
-งานจัดสรรงบประมาณ  นางสาวธัญวรรณ  เต็มแขก
-งานรายงานการใช้เงินงบประมาณ    นางสาวสุทิพย์    มณียม
กลุ่มบริหารพัสดุและสินทรัพย์
-งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  นางรัตนา    ทองสีนุช     นางบุษกร    แววทองคำ
-งานส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการงบประมาณ บุคลากรและบริหาร   นางสุทิพย์   มณียม
กลุ่มระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
-งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา นางรัตนา    ทองสีนุช

กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี  
นางกันติยา  สนธิเมือง     หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นางจิตสุชา นราอวิรุทธ์    ไชยเสน  เลขานุการ

ภาระงานที่รับผิดชอบ
งานกลุ่มที่ ๑ นางจิตสุชา นราอวิรุทธ์  ไชยเสน 

๑.งานธุรการโรงเรียน
๒.งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
๓.งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา
๔.งานประชาสัมพันธ์การศึกษา
๕.งานประสานงานราชการกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและหน่วยงานภายนอก
๖.งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
๗.งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘.งานการรายงานผลการปฏิบัติงาน

งานกลุ่มที่ ๒  นายวีรศักดิ์  แดงวิไล

๑.งานการจัดระบบบริหารการจัดการศึกษา
๒.งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๓.งานส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านบริหารทั่วไป
๔.งานการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
๕.งานการรายงานปฏิบัติงาน

งานกลุ่มที่ ๓  
๑.งานการวางแผนบริหารการศึกษา
๒.งานการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล องค์กร หน่วยงาน  และสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา
๓.งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๔.งานการส่งเสริม ประสานงาน การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการจัดการศึกษา   ตามอัธยาศัย
๕.งานการพิจารณาความเห็นชอบเกี่ยวกับการตั้ง การยุบรวมหรือยกเลิกสถานศึกษา
๖.การรายงานผลการปฏิบัติงาน

งานกลุ่มที่ ๔ นายอัทรินทร์  อินทมิน

๑.งานดูแล อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
๒.การรายงานผลการปฏิบัติงาน
๓.งานการจัดจราจรภายใน – ภายนอกของโรงเรียน

งานกลุ่มที่ ๕ นางสาวจำนงค์  ไชยศรี

๑.งานการจัดทำสำมะโนประชากรนักเรียน
๒.งานการรับนักเรียน – ย้ายเข้า – ย้ายออก และจำหน่ายนักเรียน
๓.การรายงานผลการปฏิบัติงาน

งานกลุ่มที่ ๖ นางสาวทัตชญา  

๑.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๒.งานอนามัยโรงเรียน / งานส่งเสริมสุขภาพ
๓.งานอาหารกลางวัน
๔.การรายงานผลการปฏิบัติงาน