ห้องเรียนพิเศษ ( MEP)

โครงการห้องเรียนสองภาษา (Mini English Program)

นักเรียนได้มีแนวคิดและการทดลองเปิดสอนหรือจักกิจกรรมเรียนโดยใช้ หลักสูตรสอง

ภาษาMEP (Mini  English program) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาที่สองในการสื่อสารสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ซึ่งเป็นปีแรกที่ทำการสอนตามโครงการ MEP  มีนักเรียน สมัครเข้า

ร่วมจำนวน ๓๐ คน ต่อมาก็มีชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และชั้นประถมปีที่ ๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ปัจจุบันมีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา  ๑-๓ โดยการผ่านประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้

จัดการเรียนการสอนได้

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้นักเรียนมีความเชื่อถือในตนเองในการแสดงหาความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสื่อสารกับผู้คนต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมได้

๒. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ รักและใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสาร    เพื่อสู่ความเป็นสากลโลก

เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

โรงเรียนอนุบาลปัตตานีเปิดโครงการห้องเรียน Mini English Program

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๖     จำนวน  ๓๐    คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒/๖   จำนวน   ๒๘   คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๖    จำนวน  ๒๗   คน

ด้านคุณภาพ

เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรประถมศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันกับเจ้าของภาษาได้ตามสถานการณ์ต่างๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน และสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา

๒.มีความเข้าใจซาบซึ้งในวัฒนธรรมอันเป็นมรดกแห่งชาติของตน  และชื่นชมศิลปวัฒนธรรมของชาติอื่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข