ห้องเรียนพิเศษ คณิต - วิทย์

โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ปัจจุบันวิทยาการทางด้านวิชาคณิตศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับโดย

เฉพาะการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.๑-ม.๖)

ซึ่งสาขาวิชานี้จัดเป็นพื้นฐานของการศึกษาทุกแขนงในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนัก

เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  ซึ่งเป็นชั้นที่เป็นหัวเลี้ยวหัวตอของการ พัฒนาเด็ก

สู่วัยแห่ง  การเรียนรู้และการศึกษาเพื่อตัดสินอนาคตในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและเป็น

ระดับชั้นที่ค้นพบความสามารถ ความถนัดของตนเอง แต่ปัญหาทางด้านการจัดการเรียนการสอน

วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นประสบปัญหามาโดยตลอด

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จึงได้มีนโยบายในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการเปิดเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์

-คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โดยรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมีกิจกรรม

เพิ่มเติม คือ คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม โปรแกรมสร้างสรรค์GSP คณิตคิดเร็ว

(จินตคณิต) ดนตรีไทย และการไปทัศนศึกษา

วัตถุประสงค์

๑.    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้าน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

๒.    เพื่อให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้

๓.    พัฒนาศักยภาพทางความถนัด ความสนใจและความสามารถพิเศษให้ปรากฏเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างบุคลิกภาพสามารถนำไปเริ่มสร้างสรรค์งานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมได้

เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4/6   จำนวน  29 คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   5/6   จำนวน  27 คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/6    จำนวน  29 คน

ด้านคุณภาพ

เมื่อจบหลักสูตรประถมศึกษานักเรียนจะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๔ ประการ  คือ

1.มีความเป็นสากลมีทักษะและศักยภาพในการจัดการการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสามารถปรับวิธีคิด วิธีการทำงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์

2.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้ รักการอ่านการเขียนและการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อสังคมโลก

3.มีทักษะการคิดการสร้างปัญหาและทักษะในการดำเนินชีวิต

4.มีวินัยในตนเอง และเห็นคุณค่าของตน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีความเชื่อมั่น

ในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้

นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษให้ปรากฏ

เพื่อประโยชน์ ในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ สามารถนำไปเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ส่วน

รวมอีกทั้งนักเรียนยังมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ทั้งทางกายและใจ สามารถดำรงชีวิตได้

อย่างมีความสุขและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และยังเป็นการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ในการ

ดำเนินโครงการ จัดการเรียนการสอนห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์