ประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
กลุมสาระการเรียนรู้  
ท... ภาษาไทย ๑๒๔ ๑๒๔ ๑๒๔ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
ค... คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
ว... วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐

ส...

ส...

สังคมคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์

๘๐

๔๐

๘๐

๔๐

๘๐

๔๐

๘๐

๔๐

๘๐

๔๐

๘๐

๔๐

พ... สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
ศ... ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
ง... การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
ต... ภาษาต่างประเทศ*(แบบเข้ม) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพื่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเนั้น
-ภาษาอังกฤษเพื่มการสื่อสาร
-อาเซียนศึกษา
-ภัยพิบัติ

 

๔๐
๔๐
๔๐๔๐
๔๐
๔๐


๔๐
๔๐
๔๐


๔๐
๔๐
๔๐


๔๐
๔๐
๔๐


๔๐
๔๐
๔๐
รวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
รายวิชาเพื่มเติม - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐
กิจพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
กิจกรรมนักเรียน
-ลูกเสือ ยุวกาชาด
-ชุมนุม

๓๐
๔๐

๓๐
๔๐

๓๐
๔๐

๓๐
๔๐

๓๐
๔๐

๓๐
๔๐
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
รวมเวลาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐